Βέρροιος Ιωάννης

Μηχανικός    
ΣΤ:. Ησίοδος
(Αθήνα 1893 – 19..)