ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διάγγελμα υπ' αριθμ. 3/2019
Διάγγελμα υπ' αριθμ. 3/2019

Aν Αθηνών 16 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  3 / 2019

 

Επί τη ενάρξει των εργασιών της νέας Τεκτονικής περιόδου

 

 

Αδελφοί μου,

 

Σε λίγες μέρες λήγει το πρώτο Τεκτονικό έτος εντός του οποίου, το παρόν Συμβούλιο και εγώ, αναλάβαμε τα διοικητικά καθήκοντα της Μεγ:. Στ:. της Ελλάδος.

Με την έναρξη της νέας περιόδου όλοι θα απολαύσουμε την οργανωτική, λειτουργική αλλά κυρίως την δομική αναδιάρθρωση της Μεγ:. Στ:. της Ελλάδος που θα συμβάλει στην πλατειά συμμετοχή των αδ αδ στις καθημερινές εργασίες.

Η τεκτονική πρακτική αποδεικνύει ότι η υπάρχουσα δομή του συστήματός μας, εγγυάται την ευρύτερη δυνατή απήχηση στα μέλη μας, ώστε να επεξεργαστούμε εμφανώς τις νέες συνισταμένες και συνιστώσες της Τεκτονικής πραγματικότητας.

Αδ:. Αδ:. μου, είναι πρόδηλο ότι η διείσδυση στην ενυπάρχουσα Τεκτονική δομή μιας μέχρι σήμερα δυναμικής και πρωτοποριακής δράσης, θα οδηγήσει σε νέες τομές, νέες δυνατότητες και νέες ρηξικέλευθες θέσεις, προς όφελος του Τεκτονισμού γενικά αλλά και όλων των Ελλήνων Τεκτόνων ιδιαιτέρως.

Από την άλλη πλευρά η επιτακτική δομική συνιστώσα του Τάγματός μας, στοιχειοθετεί και ταυτόχρονα επιβάλει μία μεταμοντέρνα εκδοχή δράσης, που εμφανώς θα οδηγήσει νομοτελειακά, να τεθούν οι βάσεις μιας νέας προοδευτικής μετεξέλιξης του Συμβολικού Τεκτονισμού στην χώρα μας.

Περιττεύει να υπογραμμίσω ότι, η ανάδειξη της ενδογενούς Τεκτονικής ανάδρασης, συμβάλλει αποφασιστικά στην οριοθέτηση για ένα δυναμικό, προοδευτικό και αποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης των μεγάλων απαιτήσεων των καιρών μας.

Πάγια αρχή που προάγει την Τεκτονική ενάργεια είναι η συλλογικότητα μέσα από την οποία πρέπει να επιτευχθεί η πραγμάτωση του τεκτονικού στόχου της ενότητας που προσεκτικά έχουμε θέσει εγώ και το Συμβούλιο της Μεγ:. Στ:. της Ελλάδος.

Αδ:. Αδ:. μου, με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ο εντεταλμένος Τεκτονικός περίγυρος που καθορίζει τις λειτουργικές διαστάσεις του Συμβολικού Τεκτονισμού, βοηθά την προετοιμασία μας για την εδραίωση μιας ορατής ενωτικής πραγματικότητας.

Ανεξαρτήτως της εκάστοτε προσωπικής προσεγγίσεως, ο αληθινός δομικός συντελεστής των Τεκτονικών πράξεων και έργων, που συνδέονται μεταξύ τους λογικά, συνιστά οντότητα που τελικά οριοθετεί και θεμελιώνει αποφασιστικά την αλήθεια και την ενδοατομική Τεκτονική διαστρωμάτωση του όντως όντος.

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται ένα νέο Τεκτονικό μοντέλο πολύπλευρης δράσης και παρέμβασης, ώστε να εγγυάται με τη δράση του, την ευρύτερη δυνατή απήχηση για να μας δοθεί η δυνατότητα να πραγματώσουμε τον Τεκτονικό στόχο μέσα από την αρμονία, την ένωση και την ομόνοια, προς όφελος ημών των ιδίων γενικά και όλων των Αδ:. Αδ:. μας ιδιαιτέρως.

 

 

Ο  Μέγας  Διδάσκαλος

Ενδοξότατος  Αδ.·.  Μιχαήλ  Ματτές