Μοντγκολφιέρ Στέφανος (1745–1799)

Εκ των εφευρετών του αεροστάτου