Φίχτε Ιωάννης (1762–1814)

Καθηγητής της Φιλοσοφίας εις Ιέναν και Βερολίνο